Modern Spirit House Design Contest 2017

January 16, 2017

 

ด้วยบริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีกำหนดแผนงานจัดโครงการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย (Modern Spirit House Design Contest 2017) เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบผลงานด้วยวัสดุที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของคุณสมบัติวัสดุ การใช้สอย

การสร้างสรรค์และความสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ทางด้าน วัฒนธรรม ความเชื่อ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ทางผู้จัดงานกำหนดให้

 

1.วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 

1.1 เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของนวัตกรรมวัสดุและการก่อสร้างที่มีอยู่ในท้องตลาด ผสมผสานกับความสามารถในการออกแบบที่โดดเด่น ตลอดจนส่งเสริมการค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างในเมืองไทย ให้ผู้ออกแบบตะหนักถึงบทบาทและเข้าใจในการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย

1.2 เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบและตกแต่งภายในที่สวยงาม โดดเด่น หลากหลาย และทันสมัย โดยไม่จำกัดรูปแบบในการแสดงแนวความคิด ให้เกิดความแตกต่างและแนวทางการออกแบบที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่

1.3 เพื่อให้เกิดแนวคิดและตอกย้ำถึงความสำคัญในการออกแบบตามวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานกับการออกแบบร่วมสมัย มาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ด้วยวัสดุที่น่าสนใจให้แพร่หลาย ในกลุ่มของผู้บริโภค ซึ่งเป็นได้ทั้ง

ผู้ออกแบบ นักก่อสร้าง และเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านทั่วไปให้เข้าถึงวัสดุและการก่อสร้าง ทั้งยัง

เล็งเห็นความสำคัญของศาลพระภูมิซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งภายในโครงการด้วยเช่นกัน

1.4 เพื่อเป็นการค้นหาแนวความคิดที่น่าสนใจ นำมาพัฒนาและต่อยอดทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์ใน

การออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัยด้วยวัสดุก่อสร้างที่น่าสนใจ ที่สามารถทำตลาดได้ในอนาคต 

 

2.รางวัลแบ่งเป็น 

 

2.1 ความคิดสร้างสรรค์ (DIY) แบ่งเป็น รางวัล

ประเภท นิสิต นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 • รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ประเภท บุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 • รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

2.2หมวดนวัตกรรมวัสดุรีไซเคิล แบ่งเป็น รางวัล

ประเภท นิสิต นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 • รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ประเภท บุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 • รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

3. หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 

3.1 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา ต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิจิตรศิลป์ สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยสามารถส่งผลงานทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 3 คน) ได้ สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

3.2 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ประเภทบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานได้แบบเดี่ยวเท่านั้น โดยสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเช่นกัน

 

4. หลักเกณฑ์ในการประกวด

 

4.1 ให้ออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย โดยมีขนาด พื้นที่ไม่เกิน 1 x 1 เมตร และสูงไม่เกิน 2.40 เมตร

4.2 ในการออกแบบกำหนดให้เลือกใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป็นหลัก โดยเน้นให้แสดงถึงศักยภาพและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ กระจก โมเสค หรือวัสดุผสมผสานด้วยวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม

4.3 ในการออกแบบจะต้องคำนึงถึงราคาค่าก่อสร้างของศาลพระภูมิ ต้องไม่เกินงบประมาณ 20,000 บาท

4.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนี้จะต้องไม่เคยร่วมประกวด หรือถูกตีพิมพ์ หรือจัดจำหน่ายที่ใดมาก่อน ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดงาน ที่จะนำไปเผยแพร่ต่อได้ ทั้งนี้ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล

 

5.1  Material การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้อย่างเหมาะสม    

5.2  Innovation & Technology การสร้างสรรค์แนวความคิดที่แปลกใน พร้อมกับการเข้าใจในคุณสมบัติและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้  

5.3  Design Concept การออกแบบผลงานโดยคำนึงถึงแนวคิดแบบร่วมสมัยที่ผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ใช้สอยและสร้างความแปลกใหม่ 

5.4  Cost for Construction ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการสร้างจริง ตามงบประมาณที่กำหนดไว้

5.5. Uniqueness การสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและสื่อความหมายที่ผู้คนสามารถสัมผัสได้จริง

 

6. รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

 

6.1  concept ในการนำเสนอผลงาน
6.2  รูป Perspective ของศาลพระภูมิอย่างน้อย 1 รูป
6.3  แบบสถาปัตยกรรม

 • แบบผังพื้น 

 • รูปด้าน 2 ด้าน (Elevations) และรูปตัด (Sections) 

6.4  รายละเอียด ในข้อ 1-3 ให้แสดงผลงานลงบนกระดาษขนาด A1 (หน้าเดียว) จำนวน 1 แผ่น พร้อมระบุ

 • “ชื่อผลงานที่ชัดเจน” ระบุที่ด้านหน้าของ Plate

 • ชื่อสมาชิกในกลุ่ม และชื่อสถาบันการศึกษาให้ระบุที่ด้านหลังของ Plate เท่านั้น

 • บันทึกลงใน CD (รูปแบบ File pdf, jpg หรือ tif) กรณีเป็น jpg หรือ tif ให้มีความละเอียดเท่าขนาดจริงที่ 300 dpi

6.5  สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต / นักศึกษา (ทุกคนในกลุ่ม) สำหรับผู้สมัครประเภทนิสิตศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน สำหรับผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมเบอร์โทรศัพท์

 

6.6  หากผู้สมัครจัดนำเสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1-5 จะถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานโดยทันที

 

6.7  ผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้นต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของทางกองประกวดต่อไป 

 

6.8  จัดส่งผลงานมาที่ 

นิตยสาร DIN Free Magazine

คุณสิริฉัตร รัตน์มณี (ฝ่ายกองบรรณาธิการ)

บริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด

47 อาคารเอ็มทีแอนด์ที ชั้น 1 ห้อง 17S ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

หมดเขตการส่งผลงานการประกวดวันที่  31 มีนาคม 2560

 

Download ใบสมัครได้ที่    

เฟสบุคเพจ  Din Free Magazine 

 

 

 

Jan 2017

 

 

 

  Share on Facebook
  Share on Twitter
  Please reload

  Design Inspiring Node

  Fill your name, email and press subscribe

  FOLLOW US
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
  SEARCH BY TAGS
  FEATURED POSTS

  I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

  Please reload

  ARCHIVE
  Please reload

   Fill your name, email and press subscribe

  © 2016 Produced by 

  Tank Design and Production Co., Ltd.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

  The views and opinions expressed or implied in DIN are those of the authors or contributors.

  This site was designed with the
  .com
  website builder. Create your website today.
  Start Now